Дополнительная оплата за топливо

( в Июня

  и налог с оборота

OÜ SINTRAVELLA TÖÖVÕTULEPINGU TINGIMUSED

1. Käesolevad tingimused määravad kindlaks veoki/transpordivahendi/mehhanismi (edaspidi transpordivahendi) omaniku OÜ Sintravella (edaspidi Töövõtja) ja teenuse Tellija (edaspidi Tellija) vastastikused õigused ja kohustused töövõtulepingu täitmisel.

2. Töövõtja kohustub Tellijale osutama tõstuki- ja/või transporditeenust vastavalt Tellija esitatud tellimusele ja Tellija kohustub Töövõtjale maksma osutatud teenuse eest tasu vastavalt käesolevatele tingimustele, Töövõtja kodulehel olevale hinnakirjale ja sõiduki tellimislehe alusel Töövõtja poolt esitatud arvetele. Tellija kohustub tasuma teenuse eest vastavalt arvel märgitud tähtajaks. Tähtajaks arve tasumata jätmise korral on Tellijal kohustus tasuda viivist 0,5 % tasumata summast iga viivituses oldud päeva eest.

3. Töövõtu all mõistavad pooled üksnes ja ainult Töövõtja poolset tehnilist sooritust (transporditeenuse osutamine, laadimis- või tõstukiteenuse osutamine, transpordivahendi liikumine sihtkohta ja sealt tagasi garažeerimiskohta jms otsest ja tehnilist töösooritust). Töövõtt ei hõlma Töövõtja kohustust hankida töö tegemisega seotud vajalikke lubasid ja kooskõlastusi (tee- või maaomaniku load transpordivahendi paigutamiseks, load teede sulgemiseks, load töö tegemiseks jms).

4. Kui tellimuse täitmisega seondub töö, mille teostamiseks on tarvis erilubasid või kooskõlastusi, sh load teede ja tänavate sulgemiseks, töövahendite paigutamiseks, liiklusalaste või liiklusväliste teabevahendite paigaldamiseks või ülegabariidiliste või raskekaaluliste veoste veoks vms, kohustub kõik vajalikud load ja kooskõlastused hankima Tellija. Vajalike lubade puudumisel on Töövõtjal õigus tellimuse täitmisest keelduda ja nõuda Tellijalt saamata jäänud tulu hüvitamist. Sõltumata Töövõtja poolt eelmärgitud keeldumisõiguse kasutamisest, vastutab Tellija Töövõtja ees kõikide nõuete, trahvide ja kahjude eest, mis tulenevad tööde teostamiseks vajalike lubade või kooskõlastuste puudumisest, sh trahvide ja nõuete eest, mis on koostatud ja esitatud Töövõtjale või transpordivahendi juhile.

5. Tellija kohustub paiksetel töödel, millega kaasneb liikluse täielik või osaline sulgemine või ümberkorraldamine, koostama või hankima vajalikud liikluskorraldusskeemid ning tähistama tööala vastavalt kehtivatele õigusaktidele, sh välja panema vajalikud liikluskorraldusvahendid, piirded ja vajalikud infotahvlid, samuti korraldama tööjärgsed puhastustööd.

6. Tellija kannab kulud, mis kaasnevad Tellimuse täitmiseks vajalike lisaseadmete ja –mehhanismide kaasamisega, sh seadmete transpordikulud.

7. Töövõtulepingu hinda (teenuse maksumus) arvestatakse transpordivahendi tööaja põhiselt vastavalt Rendileandja kodulehel (www.sintravella.ee) avaldatud hinnakirjale. Transpordivahendi tööaeg algab transpordivahendi välja sõitmisega garažeerimiskohast Rae vald Järveküla Turu tee 30 (teenuse osutamise algusaeg) ja lõpeb tagasi jõudmisega garažeerimiskohta (teenuse osutamise lõppaeg). Lepingu maksumust arvestatakse iga algava 15 minuti eest.

8. Transpordivahendi tööaja minimaalseks pikkuseks arvestatakse tööpäeviti 1,5 tundi ja nädalavahetustel ning riiklikel pühadel 4 tundi.

9. Tellija tasub laupäeval ning õhtu- ja öötundidel osutatud teenuse eest 10% kallimat tunnihinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Õhtutunnid algavad kella 18.00 ja lõpevad 22.00. Öötunnid algavad 22.00 ja lõpevad 06.00.

10. Tellija tasub pühapäeval ja riiklikel pühadel osutatud teenuse eest 15% kallimat tunnihinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

11. Transpordivahendi põhjalikul määrdumisel ja/või “kinnijäämisel” objektil, hüvitab masina pesu ja pukseerimiskulud Tellija. Transpordivahendi kahjustumise korral vastutab Tellija tekitatud kahju eest süü olemasolul.

12. Kõik pretensioonid teenuse kvaliteedi vms kohta peavad olema esitatud kirjalikult 24 tunni jooksul peale pretensiooni aluseks olevat intsidenti või asjaolu tekkimist. Pretensioonide lahendamiseks tuleb objektile kutsuda Töövõtja esindaja. Hilisemad pretensioonid ei kuulu läbivaatamisele.

13. Garantiikirja andnud Tellija seaduslikud esindajad ja/või volitatud isikud annavad tagasivõetamatu nõusoleku täita Töövõtja ees kõik Tellija poolt võetud kohustused solidaarselt Tellijaga.

14. Töövõtuleping loetakse sõlmituks garantiikirja andmisega, mille on allkirjastanud Tellija või selle esindaja ning millele on tehtud märge, et Tellija on tutvunud töövõtulepingu üldtingimustega ja hinnakirjaga. Kui tagantjärele selgub allkirja andnud isikul Tellija volituste puudumine, loevad pooled, et töövõtuleping on sõlmitud Töövõtja ja selle isiku vahel, kes lepingu allkirjastas. Sellisel juhul garanteerib lepinguga võetud kohustuste täitmise ja arvete tasumise lepingule allkirja andnud isik.

Anna oma koorem meie kanda

Заказ грузоперевозок и дополнительная информация:

Заказ грузоперевозок и дополнительная информация:

Генеральный директор:

Месторасположение на карте

Cлужебный адрес:

Turu tee 30
Järveküla,Rae vald
75304 Harjumaa

 

Легальная информация:

Leerimäe tee 12b
Järveküla Rae vald
75304 Harjumaa
Reg-nr 10786390
KMK reg-nr EE100703618

 

Anna oma koorem meie kanda

Заказ грузоперевозок и дополнительная информация:

Заказ грузоперевозок и дополнительная информация:

Генеральный директор:

Месторасположение на карте

Cлужебный адрес:

Turu tee 30
Järveküla,Rae vald
75304 Harjumaa

 

Легальная информация:

Leerimäe tee 12b
Järveküla Rae vald
75304 Harjumaa
Reg-nr 10786390
KMK reg-nr EE100703618